مرتب سازی براساس

مدیریت

۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

مدیریت جلد اول

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت جلد دوم

کتاب مدیریت جلد دوم
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

چالش‌های مدیریت در هزاره سوم

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب تحلیل بنیادی در بازار سرمایه

کتاب تحلیل بنیادی در بازار سرمایه
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب فیلیپ کاتلر پاسخ می دهد

کتاب فیلیپ کاتلر پاسخ می دهد
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت استراتژیک بازار

کتاب مدیریت استراتژیک بازار
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت تولید و عملیات نوین

کتاب مدیریت تولید و عملیات نوین
۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

کتاب تحلیل بین بازارها

کتاب تحلیل بین بازارها
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب بازاریابی و برند سازی در صنعت بیمه

کتاب بازاریابی و برند سازی در صنعت بیمه
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب اصول بازاریابی جلد دوم

کتاب اصول بازاریابی جلد دوم
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب بازاریابی چریکی لوینسون

کتاب بازاریابی چریکی لوینسون
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت بازاریابی

کتاب مدیریت بازاریابی
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت و بازاریابی خدمات

کتاب مدیریت و بازاریابی خدمات
۴۶۰,۰۰۰ ریال
۴۳۷,۰۰۰ ریال

کتاب رکن سوم بازار

کتاب رکن سوم بازار
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

کتاب تحلیل تکنیکی

کتاب تحلیل تکنیکی
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها