مرتب سازی براساس

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی
۱۵۵,۰۰۰ ریال
۱۴۷,۲۵۰ ریال

تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی

۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

مدیریت منابع انسانی جلد دوم

۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۶۶,۲۵۰ ریال

کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۲

کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد یکم

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت مالی جلد دوم

کتاب مدیریت مالی جلد دوم
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب استراتژی های توسعه منابع انسانی

کتاب استراتژی های توسعه منابع انسانی
۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۶۶,۲۵۰ ریال

کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

مدیریت مالی ۲

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

مدیریت مالی در تئوری و عمل جلد اول

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

مدیریت مالی در تئوری و عمل جلد دوم

۹۹,۰۰۰ ریال
۹۴,۰۵۰ ریال

کتاب نظریه سازمان ها جلد دوم

کتاب نظریه سازمان ها جلد دوم
۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۵۶,۷۵۰ ریال

کتاب نظریه سازمان ها جلد اول

کتاب نظریه سازمان ها جلد اول
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد اول

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد اول
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد دوم

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد دوم
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

تصمیم گیری در مسائل مالی

۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

کتاب سیمای سازمان

کتاب سیمای سازمان
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها