مرتب سازی براساس

مدیریت اسلامی

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

مدیریت اسلامی

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

مدیریت اسلامی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

نگرشی بر مدیریت اسلامی

۹۵,۰۰۰ ریال
۹۰,۲۵۰ ریال

کتاب مبانی رفتار سازمانی

کتاب مبانی رفتار سازمانی
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت منابع انسانی

کتاب مدیریت منابع انسانی
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

دوره عمر سازمان

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی رفتار سازمانی

کتاب مبانی رفتار سازمانی
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت رفتار سازمانی

کتاب مدیریت رفتار سازمانی
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

مدیریت رفتار سازمانی

۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

مدیریت مالی ۱

۸۹,۰۰۰ ریال
۸۴,۵۵۰ ریال

کتاب مدیریت مالی جلد اول

کتاب مدیریت مالی جلد اول
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

مدیریت مالی راهبردی

۴۶۰,۰۰۰ ریال
۴۳۷,۰۰۰ ریال

کتاب نظریه سازمان

کتاب نظریه سازمان
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت

کتاب نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت رفتار سازمانی

کتاب مدیریت رفتار سازمانی
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

مبانی سازمان و مدیریت

۴۸,۰۰۰ ریال
۴۵,۶۰۰ ریال

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

کتاب مبانی سازمان و مدیریت
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها