مرتب سازی براساس

کتاب مدیریت مالی جلد دوم

کتاب مدیریت مالی جلد دوم
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

مدیریت مالی نوین جلد اول

-
۲۱۵,۰۰۰ ریال
۲۰۴,۲۵۰ ریال

کتاب مدیریت مالی نوین جلد دوم

کتاب مدیریت مالی نوین جلد دوم
۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

مالیه عمومی

-
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

مدیریت مالی جلد اول

-
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب اصول تهیه و تنظیم کنترل بودجه

کتاب اصول تهیه و تنظیم کنترل بودجه
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته

کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران

کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

کتاب پویایی شناسی کسب و کار جلد اول

کتاب پویایی شناسی کسب و کار جلد اول
۳۵۵,۰۰۰ ریال
۳۳۷,۲۵۰ ریال

کتاب مدیریت بازاریابی

کتاب مدیریت بازاریابی
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

مدیریت کارخانه

-
۸۳,۵۰۰ ریال
۷۹,۳۲۵ ریال

مدیریت رفتار سازمانی

-
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت منابع انسانی

کتاب مدیریت منابع انسانی
۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷,۷۵۰ ریال

کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول

-
۱۵۵,۰۰۰ ریال
۱۴۷,۲۵۰ ریال

پول ارز و بانکداری

-
۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

-
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب بازارهای پولی و مالی بین المللی

کتاب بازارهای پولی و مالی بین المللی
۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۶۶,۲۵۰ ریال

صفحه‌ها