مرتب سازی براساس

کتاب رفتار مصرف کننده

کتاب رفتار مصرف کننده
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت جبران خدمات

کتاب مدیریت جبران خدمات
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت

کتاب نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی

۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

سازمان و مدیریت در تئوری و عمل

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب بازاریابی و برند سازی در صنعت بیمه

کتاب بازاریابی و برند سازی در صنعت بیمه
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت و بازاریابی خدمات

کتاب مدیریت و بازاریابی خدمات
۴۶۰,۰۰۰ ریال
۴۳۷,۰۰۰ ریال

اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان

۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

کتاب بودجه و بودجه ریزی بخش دولتی

کتاب بودجه و بودجه ریزی بخش دولتی
۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

مجموعه های راف و مجموعه های خاکستری

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

مدیریت بازاریابی جهانی

۴۹۰,۰۰۰ ریال
۴۶۵,۵۰۰ ریال

کتاب تحقیقات بازاریابی

کتاب تحقیقات بازاریابی
۴۰۵,۰۰۰ ریال
۳۸۴,۷۵۰ ریال

کتاب جامع مدیریت

۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال