مرتب سازی براساس

کتاب بررسی مسائل مدیریتی ایران

کتاب بررسی مسائل مدیریتی ایران
۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۷۵,۷۵۰ ریال

کتاب شیوه تهیه پژوهشنامه

کتاب شیوه تهیه پژوهشنامه
۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال

کتاب روش تحقیق مورد پژوهی

کتاب روش تحقیق مورد پژوهی
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

کتاب روش تحقیق در مدیریت

کتاب روش تحقیق در مدیریت
۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۷۵,۷۵۰ ریال

بررسی مسائل جاری سلزمان و مدیریت

۱۴۸,۰۰۰ ریال
۱۴۰,۶۰۰ ریال

کتاب مدیریت چرخه بهبود بهره وری

کتاب مدیریت چرخه بهبود بهره وری
۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۶۶,۲۵۰ ریال

کتاب مدیریت اخلاق حرفه ای در سازمان

کتاب مدیریت اخلاق حرفه ای در سازمان
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال