مرتب سازی براساس

کتاب مدیریت عملکرد

۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

کتاب مدیریت جبران خدمات

کتاب مدیریت جبران خدمات
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی
۱۵۵,۰۰۰ ریال
۱۴۷,۲۵۰ ریال

اصول بازاریابی جلد اول

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب اصول بازاریابی جلد دوم

کتاب اصول بازاریابی جلد دوم
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب اصول بازاریابی جلد ۱

کتاب اصول بازاریابی جلد 1
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کتاب اصول بازاریابی

کتاب اصول بازاریابی
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

اصول بازاریابی جلد اول

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

اصول بازاریابی جلد دوم

۴۲۰,۰۰۰ ریال
۳۹۹,۰۰۰ ریال