مرتب سازی براساس

شیمی عمومی جلد دوم

۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

مبانی شیمی تجزیه جلد دوم

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

مبانی شیمی تجزیه جلد دوم

۴۱۰,۰۰۰ ریال
۳۸۹,۵۰۰ ریال

شیمی آلی

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

شیمی عمومی مدرن جلد ۲

۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۹۹,۵۰۰ ریال

اصول تجزیه دستگاهی جلد اول

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

شیمی پایه ۲

۹۵,۰۰۰ ریال
۹۰,۲۵۰ ریال

شیمی فیزیک

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

حل تمرینهای مبانی شیمی تجزیه

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

شیمی آلی جلد اول

۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

مبانی شیمی آلی

۴۳۰,۰۰۰ ریال
۴۰۸,۵۰۰ ریال

شیمی آلی جلد سوم

۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

اصول شیمی عمومی جلد اول

۴۳۰,۰۰۰ ریال
۴۰۸,۵۰۰ ریال

اصول شیمی عمومی جلد دوم

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

مبانی شیمی تجزیه

۳۷۰,۰۰۰ ریال
۳۵۱,۵۰۰ ریال

شیمی تجزیه جلد اول

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

نظریه گروه و تقارن در شیمی

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها