مرتب سازی براساس

روش های تحلیل سازه های نامعین

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب آموزش کاربردی متره و برآورد ابنیه

کتاب آموزش کاربردی متره و برآورد ابنیه
۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

کتاب متره برآورد و آنالیز بهاء جلد اول

کتاب متره برآورد و آنالیز بهاء جلد اول
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب مصالح ساختمانی

کتاب مصالح ساختمانی
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب مکانیک مواد جلد دوم مقاومت مصالح

کتاب مکانیک مواد جلد دوم مقاومت مصالح
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب مقاومت مصالح جلد اول و دوم

کتاب مقاومت مصالح جلد اول و دوم
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

کتاب مقاومت مصالح ۲

کتاب مقاومت مصالح 2
۵۲,۰۰۰ ریال
۴۹,۴۰۰ ریال

کتاب مقاومت مصالح پیشرفته

کتاب مقاومت مصالح پیشرفته
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

طرح لرزه ای ساختمان های آجری

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

مرجع کامل دیتیل های اجرایی تیپ ساختمانی

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب دینامیک سازه ها

کتاب دینامیک سازه ها
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کتاب مقاومت مصالح

کتاب مقاومت مصالح
۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

مقاومت مصالح

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

تکنولوژی بتن

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب طراحی ساختمان های بتن مسلح

کتاب طراحی ساختمان های بتن مسلح
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

دستنامه اجرای بتن

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب طراحی ساختمان های بنایی

کتاب طراحی ساختمان های بنایی
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها