مرتب سازی براساس

کتاب مهندسی زلزله مبانی و کاربرد

کتاب مهندسی زلزله مبانی و کاربرد
۵۵۰,۰۰۰ ریال
۵۲۲,۵۰۰ ریال

کتاب تحلیل سازه ها

کتاب تحلیل سازه ها
۳۸۵,۰۰۰ ریال
۳۶۵,۷۵۰ ریال

کتاب دینامیک سازه ها

کتاب دینامیک سازه ها
۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود

۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

کتاب تئوری مقدماتی سازه ها

کتاب تئوری مقدماتی سازه ها
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

کتاب متره برآورد و آنالیز بهاء جلد دوم

کتاب متره برآورد و آنالیز بهاء جلد دوم
۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

کتاب تشریح مسائل دینامیک سازه ها

کتاب تشریح مسائل دینامیک سازه ها
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

کتاب متره مصالح و برآورد قیمت ساختمان

کتاب متره مصالح و برآورد قیمت ساختمان
۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

تحلیل سازه ها جلد اول

۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

تحلیل سازه های دو

۴۹,۰۰۰ ریال
۴۶,۵۵۰ ریال

سازه ها جلد ۳

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

سازه ها جلد ۴

۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱,۲۵۰ ریال

صفحه‌ها