مرتب سازی براساس

کتاب مکانیک خاک پایه

کتاب مکانیک خاک پایه
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

مکانیک خاک

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب زمین شناسی عمومی

کتاب زمین شناسی عمومی
۱۸۸,۰۰۰ ریال
۱۷۸,۶۰۰ ریال

کتاب اصول مهندسی خاک مکانیک خاک جلد اول

کتاب اصول مهندسی خاک مکانیک خاک جلد اول
۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

کتاب دینامیک خاک

کتاب دینامیک خاک
۳۹۰,۰۰۰ ریال
۳۷۰,۵۰۰ ریال

روش ها و مدیریت کارهای ساختمانی

۸۸,۰۰۰ ریال
۸۳,۶۰۰ ریال

اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب طرح هندسی راه

کتاب طرح هندسی راه
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب اصول مهندسی زلزله

کتاب اصول مهندسی زلزله
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

تونلسازی جلد دوم

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

تونلسازی جلد سوم

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

اصول مدیریت ساخت

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب مهندسی راه آهن تئوری و کاربرد

کتاب مهندسی راه آهن تئوری و کاربرد
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت ماشین های راه سازی

کتاب مدیریت ماشین های راه سازی
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

برنامه ریزی و طراحی فرودگاه جلد اول

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب راهسازی طرح هندسی راه

کتاب راهسازی طرح هندسی راه
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها