مرتب سازی براساس

مکانیک خاک

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

پی سازی

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

مقاومت مصالح ۲2

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

هیدرولیک

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

زبان تخصصی مهندسی عمران

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

سازه های فولادی و بتنی ۱و۲2

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

روش های کلی اجرا پی ها جلد دوم

۵۵,۰۰۰ ریال
۵۲,۲۵۰ ریال

کتاب زمین شناسی نفت

کتاب زمین شناسی نفت
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب زمین شناسی نفت

کتاب زمین شناسی نفت
۸۵,۰۰۰ ریال
۸۰,۷۵۰ ریال

کتاب رسوب شناسی

کتاب رسوب شناسی
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب تحلیل و طراحی پی جلد ۱ و ۲2

کتاب تحلیل و طراحی پی جلد 1 و 2
کتاب تحلیل و طراحی پی جلد 1 و 2
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

تحلیل و طراحی پی جلد ۱و۲2

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

مکانیک خاک جلد اول

۸۵,۰۰۰ ریال
۸۰,۷۵۰ ریال

کتاب مهندسی پی

کتاب مهندسی پی
۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

کتاب اصول مهندسی پی

کتاب اصول مهندسی پی
۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

مکانیک خاک و پی

۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

دینامیک خاک کاربردی

۱۴۱,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۹۵۰ ریال

صفحه‌ها