مرتب سازی براساس

تشریح مسائل بناهای آبی

۶۸,۰۰۰ ریال
۶۴,۶۰۰ ریال

تشریح مسائل تحلیل سازه ۲

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

حل مسائل تئوری مقدماتی سازه ها

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل تحلیل سازه ۱

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

حل مسائل سازه های بتن آرمه جلد دوم

۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

تشریح مسائل مهندسی پی

۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷,۷۵۰ ریال

کارشناسی ارشد استاتیک

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کارشناسی ارشد سازه های بتنی

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

مرجع کامل مقاومت مصالح

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

مهندسی پی

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

مرجع کامل تحلیل سازه ها

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

مکانیک خاک

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

اصول مهندسی پی

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

راه سازی

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

مهندسی پی

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

مقاومت مصالح

۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال

راه سازی و روسازی راه

۲۳۵,۰۰۰ ریال
۲۲۳,۲۵۰ ریال

استاتیک

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

مکانیک سیالات

۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۸۰,۲۵۰ ریال

صفحه‌ها