مرتب سازی براساس

مقاله نویسی در مطبوعات

۲۵,۰۰۰ ریال
۲۳,۷۵۰ ریال

تغییر اجتماعی و توسعه

۴۰,۰۰۰ ریال
۳۸,۰۰۰ ریال

کتاب آسیب شناسی اجتماعی

کتاب آسیب شناسی اجتماعی
۴۲,۰۰۰ ریال
۳۹,۹۰۰ ریال

جامعه شناسی عمومی

۵۵,۰۰۰ ریال
۵۲,۲۵۰ ریال

نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی

۶۱,۰۰۰ ریال
۵۷,۹۵۰ ریال

جامعه شناسی شهر

۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱,۲۵۰ ریال

جامعه شناسی ارتباطات

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

کتاب جامعه شناسی شهری

کتاب جامعه شناسی شهری
۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

درآمدی بر روش پژوهش های اجتماعی

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

اصول و مبانی مدیریت پارسی

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

مبانی جمعیت شناسی

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

جامعه شناسی سازمان ها

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب نظریه های جامعه شناسی

کتاب نظریه های جامعه شناسی
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

زمینه فرهنگ شناسی

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

جامعه شناسی تبلیغات

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

ارتباط انسانی جلد دوم

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

جامعه شناسی شهری

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

ارتباطات انسانی

-
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

جامعه شناسی فرهنگی

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

انسان شناسی

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها