مرتب سازی براساس

درآمدی بر روش پژوهش های اجتماعی

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

مبانی جمعیت شناسی

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی

۶۱,۰۰۰ ریال
۵۷,۹۵۰ ریال

مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

جامعه شناسی جوانان ایران

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

ارتباط شناسی

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

جامعه شناسی شهری

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

بنیادهای علم سیاست

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

گردشهر با چراغ در مبانی انسان شناسی

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

زمینه فرهنگ شناسی

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

جامعه شناسی شهر

۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱,۲۵۰ ریال

ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

تغییرات اجتماعی

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

روزنامه نگاری نوین

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

تحلیل داده های روانشناسی با برنامه SPSS

۴۲۰,۰۰۰ ریال
۳۹۹,۰۰۰ ریال

راهنمای جامع کاربرد SPSS

۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال

راهنمای کاربردی SPSS 22

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها