مرتب سازی براساس

روابط عمومی حرفه ای

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

ارتباطات سیاسی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

وسایل ارتباط جمعی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

نظریه های ارتباطات سازمانی

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

پیمایش در تحقیقات اجتماعی

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

جامعه شناسی سیاسی

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

اصول و مبانی مدیریت پارسی

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی جلد دوم

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

جامعه شناسی نظری

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

مبانی جامعه شناسی جوانان

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

نظریه های کلاسیک جامعه شناسی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

جامعه شناسی

۴۲۰,۰۰۰ ریال
۳۹۹,۰۰۰ ریال

بازطراحی بررسی اجتماعی

۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۵۶,۷۵۰ ریال

درآمدی به جامعه شناسی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

جامعه شناسی تبلیغات

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها