مرتب سازی براساس

ارتباط انسانی جلد دوم

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

کتاب مبانی ارتباطات انسانی جلد اول

کتاب مبانی ارتباطات انسانی جلد اول
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب مبانی جامعه شناسی

کتاب مبانی جامعه شناسی
۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۹۹,۵۰۰ ریال

کتاب نظریه های جامعه شناسی

کتاب نظریه های جامعه شناسی
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

ارتباطات انسانی

-
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول

-
۲۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۳,۷۵۰ ریال

کتاب آسیب شناسی اجتماعی

کتاب آسیب شناسی اجتماعی
۴۲,۰۰۰ ریال
۳۹,۹۰۰ ریال

کتاب جامعه شناسی شهری

کتاب جامعه شناسی شهری
۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی

کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب روشهای پژوهش اجتماعی جلد اول

کتاب روشهای پژوهش اجتماعی جلد اول
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

مبانی جامعه شناسی

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر

کتاب نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر
۶۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۷,۵۰۰ ریال

جامعه شناسی ارتباطات

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

کتاب نظریه های جامعه شناسی

کتاب نظریه های جامعه شناسی
۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

جامعه شناسی عمومی

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

مبانی ارتباطات جمعی

۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

صفحه‌ها