مرتب سازی براساس

کتاب تئوری شبکه ها

کتاب تئوری شبکه ها
۲۰,۰۰۰ ریال
۱۹,۰۰۰ ریال

اقتصاد مهندسی

۲۱,۰۰۰ ریال
۱۹,۹۵۰ ریال

برنامه ریزی و کنترل پروژه

۳۰,۰۰۰ ریال
۲۸,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت تولید و عملیات

کتاب مدیریت تولید و عملیات
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

پژوهش عملیاتی

۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

تشریح مسائل تحقیق در عملیات

۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

کتاب برنامه ریزی چند هدفه

کتاب برنامه ریزی چند هدفه
۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

تحقیق در عملیات ۱

۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱,۲۵۰ ریال

کتاب کنترل پروژه

کتاب کنترل پروژه
۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱,۲۵۰ ریال

کتاب نرم افزارهای تحقیق در عملیات

کتاب نرم افزارهای تحقیق در عملیات
۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

برنامه ریزی و کنترل پروژه

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

پژوهش عملیاتی ۲

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب تحلیل پوششی داده ها

کتاب تحلیل پوششی داده ها
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

کتاب تحلیل پوششی داده و کاربرد های آن

کتاب تحلیل پوششی داده و کاربرد های آن
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها