مرتب سازی براساس

پژوهش عملیاتی

۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

آشنایی با تحقیق در عملیات

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب خوشه بندی داده ها

کتاب خوشه بندی داده ها
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب کنترل کیفیت آماری

کتاب کنترل کیفیت آماری
۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

مدیریت و کنترل پروژه

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی

کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب سیستم های صف جلد اول

کتاب سیستم های صف جلد اول
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب نرم افزارهای تحقیق در عملیات

کتاب نرم افزارهای تحقیق در عملیات
۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

تحقیق در عملیات ۲

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

تصمیم گیری چند معیاری

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب مباحث نوین تحقیق در عملیات

کتاب مباحث نوین تحقیق در عملیات
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب طراحی سیستمهای صنعتی ۱

کتاب طراحی سیستمهای صنعتی 1
۱۹۵,۰۰۰ ریال
۱۸۵,۲۵۰ ریال

طراحی سیستمهای صنعتی ۲

۱۵۸,۰۰۰ ریال
۱۵۰,۱۰۰ ریال

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها