مرتب سازی براساس

آمار و احتمالات (رشته صنایع)

۴۸۰,۰۰۰ ریال
۴۵۶,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت و کنترل پروژه

کتاب مدیریت و کنترل پروژه
۱۷۹,۰۰۰ ریال
۱۷۰,۰۵۰ ریال

راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

راهنمای گسترده دانش مدیریت پروژه

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

راهنمای جامع microsoft project 2013

۵۵۰,۰۰۰ ریال
۵۲۲,۵۰۰ ریال

کتاب طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد

کتاب طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب پژوهش عملیاتی ۱

کتاب پژوهش عملیاتی 1
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

پژوهش عملیاتی ۲

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب تحلیل پوششی داده ها

کتاب تحلیل پوششی داده ها
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

تشریح مسائل تحقیق در عملیات

۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

برنامه ریزی سیستم های تولیدی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب پویایی های سیستم

کتاب پویایی های سیستم
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

سیستم های صف جلد دوم

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب مهندسی سیستم

کتاب مهندسی سیستم
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت استراتژیک پروژه

کتاب مدیریت استراتژیک پروژه
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها