مرتب سازی براساس

روش حل مسائل مفاهیم انتقال جرم

۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲,۳۰۰ ریال

مفاهیم انتقال حرارت جلد دوم

۵۳,۰۰۰ ریال
۵۰,۳۵۰ ریال

تشریح مسائل انتقال جرم

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

شیمی آلی ۱

۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

زبان تخصصی در مهندسی شیمی

۷۴,۰۰۰ ریال
۷۰,۳۰۰ ریال

مفاهیم انتقال حرارت جلد اول

۸۵,۰۰۰ ریال
۸۰,۷۵۰ ریال

مهندسی واکنشهای شیمیایی

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

راهنمای مسائل پدیده های انتقال ۲

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

مقدمه ای بر انتقال گرما جلد دوم

۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال

مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد

۱۱۶,۰۰۰ ریال
۱۱۰,۲۰۰ ریال

راهنمای مسائل پدیده های انتقال

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

شیمی عمومی جلد دوم

۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

تشریح مسائل عملیات واحد مهندسی شیمی

۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی جلد اول

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

۱۳۸,۰۰۰ ریال
۱۳۱,۱۰۰ ریال

صفحه‌ها