مرتب سازی براساس

کتاب ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد اول

کتاب ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد اول
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

مقدمه ای بر انتقال گرما جلد دوم

۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی جلد اول

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

مفاهیم انتقال جرم

۱۵۲,۰۰۰ ریال
۱۴۴,۴۰۰ ریال

مفاهیم انتقال حرارت جلد اول

۸۵,۰۰۰ ریال
۸۰,۷۵۰ ریال

مفاهیم انتقال حرارت جلد دوم

۵۳,۰۰۰ ریال
۵۰,۳۵۰ ریال

انتقال جرم

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

کاربرد روش های عددی در مهندسی شیمی

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

انتقال جرم

۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

راهنمای مسائل پدیده های انتقال ۲

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

راهنمای مسائل پدیده های انتقال

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی جلد دوم

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

روش حل مسائل مفاهیم انتقال جرم

۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲,۳۰۰ ریال

مهندسی واکنشهای شیمیایی

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

مهندسی واکنشهای شیمیایی جلد دوم

۲۶۷,۰۰۰ ریال
۲۵۳,۶۵۰ ریال

صفحه‌ها