مرتب سازی براساس

مقدمه ای بر نظریه آمار

۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۶۶,۲۵۰ ریال

معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن

۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱,۲۵۰ ریال

توابع مختلط

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

ریاضیات عمومی ۱

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

حساب برداری

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

ریاضیات پایه

۲۳,۰۰۰ ریال
۲۱,۸۵۰ ریال

حل المسایل آمار کاربردی

۳۰,۰۰۰ ریال
۲۸,۵۰۰ ریال

برنامه ریزی خطی

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

ریاضی پایه

۴۲,۰۰۰ ریال
۳۹,۹۰۰ ریال

ریاضیات عمومی ۲

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

تحلیل آماری پیشرفته

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

تحلیل آماری جلد اول

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

حسابگان عام دیفرانسیل و انتگرال جلد اول

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

هندسه منیفلد ۲

۹۳,۰۰۰ ریال
۸۸,۳۵۰ ریال

آمار و احتمالات کاربردی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

ریاضیات مقدماتی

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم

۸۵,۰۰۰ ریال
۸۰,۷۵۰ ریال

معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها