مرتب سازی براساس

روشهای محاسبات عددی

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

ریاضیات پایه

۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱,۲۵۰ ریال

منطق ریاضی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

مقدمه ای بر رمزنگاری

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

روش های محاسبات عددی

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

آمار ریاضی

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

هندسه منیفلد ۱

۶۸,۵۰۰ ریال
۶۵,۰۷۵ ریال

روش های ریاضی در فیزیک جلد اول

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

روش های ریاضی در فیزیک جلد دوم

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

محاسبات عددی برای علوم و مهندسی

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

معادلات دیفرانسیل

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

ریاضی عمومی ۱

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

کتاب مبانی احتمال

کتاب مبانی احتمال
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

ریاضیات مقدماتی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها