مرتب سازی براساس

روش های آماری

۱۶۰,۰۰۰ ریال

ساختمان های گسسته

۱۴۰,۰۰۰ ریال

ریاضیات انتخاب

۴۰,۰۰۰ ریال

ریاضی عمومی ۱1

۷۰,۰۰۰ ریال

ریاضی عمومی ۲2

۷۰,۰۰۰ ریال

آمار مقدماتی جلد اول

۱۵۵,۰۰۰ ریال

آمار مقدماتی جلد دوم

۱۴۰,۰۰۰ ریال

برنامه ریزی ریاضی

۲۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضیات عمومی ۲2

۱۲۰,۰۰۰ ریال

ساختمان های گسسته

۳۳۰,۰۰۰ ریال

کتاب محاسبات عددی

کتاب محاسبات عددی
۱۴۰,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها