مرتب سازی براساس

روش های آماری

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

ساختمان های گسسته

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

ریاضیات پیش دانشگاهی

۸۵,۰۰۰ ریال
۸۰,۷۵۰ ریال

ریاضیات انتخاب

۴۰,۰۰۰ ریال
۳۸,۰۰۰ ریال

ریاضی عمومی ۱

۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

ریاضی عمومی ۲

۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

شبیه سازی سیستمهای گسسته-پیشامد

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

آمار مقدماتی جلد اول

۱۵۵,۰۰۰ ریال
۱۴۷,۲۵۰ ریال

آمار مقدماتی جلد دوم

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

برنامه ریزی ریاضی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

ریاضیات عمومی ۲

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

تشریح کامل مسائل آمار مهندسی

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

ساختمان های گسسته

۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

کتاب محاسبات عددی

کتاب محاسبات عددی
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها