مرتب سازی براساس

آمار مفاهیم روش ها و کاربردها جلد اول

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد اول

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

برنامه ریزی خطی

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

ریاضیات پایه آمار و احتمالات

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

راهنمای حل معادلات دیفرانسیل

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

معادلات دیفرانسیل

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

ریاضی عمومی ۲ قسمت اول

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

کتاب ساختمانهای گسسته

کتاب ساختمانهای گسسته
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

آمار در اقتصاد و بازرگانی

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

ریاضیات کاربردی

۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

ساختمان های گسسته

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن جلد اول

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

ریاضیات گسسته و ترکیباتی ۱

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

ریاضیات گسسته و ترکیباتی ۲

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

ریاضیات گسسته و ترکیباتی ۴

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها