مرتب سازی براساس

کتاب مبانی احتمال

کتاب مبانی احتمال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تحلیل آماری پیشرفته

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

حل و تشریح مسائل تحلیل آماری

۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱,۲۵۰ ریال

آمار و احتمال ۱

۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال

کتاب مقدمه ای بر نظریه مدول ها

کتاب مقدمه ای بر نظریه مدول ها
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب توپولوژی نخستین درس

کتاب توپولوژی نخستین درس
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب آمار برای مدیریت جلد اول

کتاب آمار برای مدیریت جلد اول
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

کتاب ریاضیات پیش دانشگاهی ۱

کتاب ریاضیات پیش دانشگاهی ۱
۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

کتاب گام هایی در جبر تعویضپذیر

کتاب گام هایی در جبر تعویضپذیر
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب آنالیز عددی

کتاب آنالیز عددی
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

کتاب ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی ۳3

کتاب ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی ۳
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب آنالیز ریاضی

کتاب آنالیز ریاضی
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب تمرین ها و مسائل آنالیز ریاضی

کتاب تمرین ها و مسائل آنالیز ریاضی
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

کتاب آمار برای مدیریت جلد دوم

کتاب آمار برای مدیریت جلد دوم
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها

کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها
۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

کتاب مبانی احتمال

کتاب مبانی احتمال
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب مقدمه ای بر نظریه گروههای متناهی

کتاب مقدمه ای بر نظریه گروههای متناهی
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها