مرتب سازی براساس

حل مسائل آمار و احتمالات کاربردی

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

کتاب مبانی احتمال

کتاب مبانی احتمال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

۳۰۰ تست پرتکرار ریاضیات عمومی ۱

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

۳۰۰ تست پرتکرار ریاضیات عمومی ۲

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

راهنمای تحلیل آماری پیشرفته

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

حل و تشریح مسائل تحلیل آماری

۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱,۲۵۰ ریال

آمار و احتمال ۱

۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال

کتاب مقدمه ای بر نظریه مدول ها

کتاب مقدمه ای بر نظریه مدول ها
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب توپولوژی نخستین درس

کتاب توپولوژی نخستین درس
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب آمار برای مدیریت جلد اول

کتاب آمار برای مدیریت جلد اول
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

کتاب ریاضیات پیش دانشگاهی ۱

کتاب ریاضیات پیش دانشگاهی ۱
۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

کتاب گام هایی در جبر تعویضپذیر

کتاب گام هایی در جبر تعویضپذیر
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب آنالیز عددی

کتاب آنالیز عددی
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها