مرتب سازی براساس

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد اول

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب ساختمانهای گسسته

کتاب ساختمانهای گسسته
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

ساختمان های گسسته

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

شبیه سازی سیستمهای گسسته-پیشامد

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

روشهای محاسبات عددی

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

کتاب آشنایی با فرآیندهای تصادفی

کتاب آشنایی با فرآیندهای تصادفی
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

حل مسائل نظریه احتمال و کاربرد آن

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب نظریه احتمال و کاربرد آن

کتاب نظریه احتمال و کاربرد آن
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی احتمال

کتاب مبانی احتمال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب مقدمه ای بر نظریه مدول ها

کتاب مقدمه ای بر نظریه مدول ها
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال