مرتب سازی براساس

روانشناسی تربیتی (دکتری)

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

روانشناسی تربیتی

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

روانشناسی تربیتی

۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۹۹,۵۰۰ ریال

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

۲۶۵,۰۰۰ ریال
۲۵۱,۷۵۰ ریال

روانشناسی مرضی

۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

روانشناسی رشد

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

روانشناسی عمومی

۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

روانشناسی بالینی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

علم النفس

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

زبان تخصصی ویژه رشته روانشناسی

۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال

آمار و روش تحقیق

۴۸۰,۰۰۰ ریال
۴۵۶,۰۰۰ ریال

نظریه های مشاوره و روان درمانی

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

روانشناسی شخصیت

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کاربرد آزمون های روانی در مشاوره

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

روان شناسی فیزیولوژیکی

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها