مرتب سازی براساس

کتاب استنباط آماری در پژوهش رفتاری

کتاب استنباط آماری در پژوهش رفتاری
۲۸۵,۰۰۰ ریال
۲۷۰,۷۵۰ ریال

کتاب روانشناسی ژنتیک

کتاب روانشناسی ژنتیک
۱۵۵,۰۰۰ ریال
۱۴۷,۲۵۰ ریال

کتاب روان شناسی فیزیولوژیک

کتاب روان شناسی فیزیولوژیک
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب روانشناسی جنایی

کتاب روانشناسی جنایی
۶۳,۰۰۰ ریال
۵۹,۸۵۰ ریال

متون روانشناسی

-
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

انگیزش و هیجان

-
۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

روش های تحقیق در علوم رفتاری

۳۲۵,۰۰۰ ریال
۳۰۸,۷۵۰ ریال

کتاب روش تهیه پژوهشنامه

کتاب روش تهیه پژوهشنامه
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

انگیزش و هیجان

۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال

متون تخصصی روان شناسی

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

دکتری روانشناسی رشد

۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

کتاب ارشد روانشناسی رشد

کتاب ارشد روانشناسی رشد
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

روانشناسی بالینی

۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

زبان تخصصی در روانشناسی

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

راهنمای کتاب زبان تخصصی روانشناسی

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها