مرتب سازی براساس

مبحث بیستم علائم و تابلو

۳۰,۰۰۰ ریال
۲۸,۵۰۰ ریال

مبحث اول تعاریف

۳۰,۰۰۰ ریال
۲۸,۵۰۰ ریال

اتوماسیون صنعتی

۳۵,۰۰۰ ریال
۳۳,۲۵۰ ریال

پروژه های الکترونیک جلد دوم

۳۸,۰۰۰ ریال
۳۶,۱۰۰ ریال

مبحث پانزدهم آسانسورها و پلکان برقی

۴۰,۰۰۰ ریال
۳۸,۰۰۰ ریال

آشنایی با ابزار معماری سیستم

۴۰,۰۰۰ ریال
۳۸,۰۰۰ ریال

مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا

۴۵,۰۰۰ ریال
۴۲,۷۵۰ ریال

پروژه های الکترونیک جلد چهارم

۴۵,۰۰۰ ریال
۴۲,۷۵۰ ریال

پروژه های الکترونیک جلد سوم

۴۵,۰۰۰ ریال
۴۲,۷۵۰ ریال

رهیافت حل مسئله در مخابرات

۴۵,۰۰۰ ریال
۴۲,۷۵۰ ریال

تفکر فازی

۴۶,۰۰۰ ریال
۴۳,۷۰۰ ریال

مخابرات نوری

۴۹,۰۰۰ ریال
۴۶,۵۵۰ ریال

میکروکنترولر ۸۰۵۱1

۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

مبانی بررسی سیستم های قدرت ۲2

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها