مرتب سازی براساس

مدارهای الکتریکی ۱1

۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

تحلیل مدارهای الکتریکی ۲2

۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

تحلیل مدارهای الکتریکی ۱1

۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

ماشین های الکتریکی ۱و۲2

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

الکترونیک ۱و۲2

۴۳۰,۰۰۰ ریال
۴۰۸,۵۰۰ ریال

سیستم های کنترل خطی

۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

مدارهای منطقی

۲۳۵,۰۰۰ ریال
۲۲۳,۲۵۰ ریال

الکترومغناطیس

۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

بررسی سیستم های قدرت

۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

نظریه قطعات و مدارهای الکترونیک جلد اول

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

تحلیل مهندسی مدار

۴۸۰,۰۰۰ ریال
۴۵۶,۰۰۰ ریال

مرجع کامل برق صنعتی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

مدارهای الکتریکی۱1

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

مدارهای الکتریکی۲2

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

مدارهای الکتریکی۲2

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

مهندسی کنترل

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

سیگنال ها و سیستم ها جلد اول و دوم

۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

کتاب پردازش سیگنال گسسته در زمان جلد ۱1

کتاب پردازش سیگنال گسسته در زمان جلد 1
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب پردازش سیگنال گسسته در زمان جلد ۲2

کتاب پردازش سیگنال گسسته در زمان جلد 2
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها