مرتب سازی براساس

الکترومغناطیس مهندسی جلد دوم

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

مرجع کامل بررسی سیستم های قدرت

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

مرجع کامل سیستم های کنترل خطی

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

مرجع کامل مدارهای الکتریکی ۲2

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

مرجع کامل مدارهای الکتریکی ۱1

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

بررسی سیستم های قدرت

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

الکترونیک ۲2

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

الکترومغناطیس

۱۵۸,۰۰۰ ریال
۱۵۰,۱۰۰ ریال

تجزیه و تحلیل سیستم ها

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

بررسی سیستم های قدرت

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

ماشین های الکتریکی ۱1

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

مدارهای الکتریکی ۲2

۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

الکترومغناطیس

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کنترل خطی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

مدارهای الکتریکی

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

تجزیه تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

الکترونیک ۱1

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها