مرتب سازی براساس

کتاب اقتصاد سنجی رهیافت کاربردی

کتاب اقتصاد سنجی رهیافت کاربردی
۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

کتاب اقتصاد سنجی پانل دیتا

کتاب اقتصاد سنجی پانل دیتا
۸۷,۰۰۰ ریال
۸۲,۶۵۰ ریال

کتاب نظام های اقتصادی

کتاب نظام های اقتصادی
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب اقتصاد رشد و توسعه جلد دوم

کتاب اقتصاد رشد و توسعه جلد دوم
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کتاب اقتصاد رشد و توسعه جلد اول

کتاب اقتصاد رشد و توسعه جلد اول
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب تئوری اقتصاد خرد

۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۵۶,۷۵۰ ریال

بهبود بی تردید

۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

کتاب رفتار مصرف کننده

کتاب رفتار مصرف کننده
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

تئوری و مسائل اقتصاد بین الملل

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب مبانی اقتصاد سنجی جلد دوم

کتاب مبانی اقتصاد سنجی جلد دوم
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

کتاب اقتصاد مدیریت

کتاب اقتصاد مدیریت
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب اقتصاد صدر اسلام

کتاب اقتصاد صدر اسلام
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

کتاب اقتصاد ریاضی

کتاب اقتصاد ریاضی
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

اقتصاد سنجی سری زمانی مالی با R s.plus و Eview

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

مبانی اقتصاد سنجی ۱و۲

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب تاریخ عقاید اقتصادی

کتاب تاریخ عقاید اقتصادی
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

کتاب اقتصاد خرد میانه جلد اول

کتاب اقتصاد خرد میانه جلد اول
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب اقتصاد خرد میانه جلد دوم

کتاب اقتصاد خرد میانه جلد دوم
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها