مرتب سازی براساس

مبانی احتمالات و آمار مهندسی جلد دوم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب زبان عمومی

کتاب زبان عمومی
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

طراحی الگوریتم

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کنترل فرآیند با رویکرد حل مسئله

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

هوش مصنوعی با رویکرد حل مسئله

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

مدارهای الکتریکی ۱

۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

مدارهای الکتریکی ۲

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

زبان تخصصی برق

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب اقتصاد خرد

کتاب اقتصاد خرد
۳۱۰,۰۰۰ ریال
۲۹۴,۵۰۰ ریال

کتاب اقتصاد کلان

کتاب اقتصاد کلان
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب زبان تخصصی مدیریت

کتاب زبان تخصصی مدیریت
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

جزوه کلاسی تحقیق در عملیات پیشرفته ۱

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کارشناسی ارشد استاتیک

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کارشناسی ارشد سازه های بتنی

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کارشناسی ارشد ریاضیات عمومی ۲

کارشناسی ارشد ریاضیات عمومی 2
۳۳۵,۰۰۰ ریال
۳۱۸,۲۵۰ ریال

الکترومغناطیس مهندسی جلد دوم

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

سیستم های عامل با رویکرد حل مسئله

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها