مرتب سازی براساس

مدیریت مالی

۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱,۲۵۰ ریال

مدیریت امور عمومی و دولتی

۱۰۵,۰۰۰ ریال
۹۹,۷۵۰ ریال

مدیریت آموزشی

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

مبانی سازمان و مدیریت

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

روانشناسی سازمانی

۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

مدیریت منابع انسانی

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

مدیریت رفتار سازمانی

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

مدیریت بازرگانی

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

مدیریت صنعتی

۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷,۷۵۰ ریال

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

کتاب مبانی سازمان و مدیریت
۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال