مرتب سازی براساس

جهانگردی در چشم اندازی جامع

۹۶,۰۰۰ ریال
۹۱,۲۰۰ ریال

خلق و پیاده سازی برنامه استراتژیک

۹۸,۰۰۰ ریال
۹۳,۱۰۰ ریال

مبانی مدیریت استراتژیک

۲۰۸,۰۰۰ ریال
۱۹۷,۶۰۰ ریال

مدیریت جلد اول

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت جلد دوم

کتاب مدیریت جلد دوم
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

مبانی مدیریت

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب دستنامه برنامه ریزی استراتژیک

کتاب دستنامه برنامه ریزی استراتژیک
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب رفتار سازمانی جلد دوم

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کتاب رفتار سازمانی جلد سوم

کتاب رفتار سازمانی جلد سوم
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی رفتار سازمانی

کتاب مبانی رفتار سازمانی
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

کتاب مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

کتاب رفتار سازمانی جلد اول

کتاب رفتار سازمانی جلد اول
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

مبانی تئوری و طراحی سازمان

۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

مدیریت استراتژیک

۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

مدیریت استراتژیک

۶۰۰,۰۰۰ ریال
۵۷۰,۰۰۰ ریال