مرتب سازی براساس

راهنمای شیمی آلی ۳

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

راهنمای شیمی آلی ۲

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

شیمی عمومی ۲

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

شیمی عمومی ۱

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

شیمی آلی ۱

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

راهنما و حل مسائل شیمی آلی جلد اول

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

راهنما و حل مسائل شیمی آلی جلد سوم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

شیمی آلی ۲

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

راهنما و حل مسایل مبانی شیمی آلی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

مبانی شیمی آلی

۴۳۰,۰۰۰ ریال
۴۰۸,۵۰۰ ریال

شیمی آلی جلد سوم

۴۸۰,۰۰۰ ریال
۴۵۶,۰۰۰ ریال