مرتب سازی براساس

کتاب روش تهیه پژوهشنامه

کتاب روش تهیه پژوهشنامه
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب روشهای یادگیری و مطالعه

کتاب روشهای یادگیری و مطالعه
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

کتاب سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری

کتاب سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

کتاب تغییر رفتار و رفتار درمانی

کتاب تغییر رفتار و رفتار درمانی
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب تاریخ روانشناسی نوین

۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال

کتاب نظریه های یادگیری

کتاب نظریه های یادگیری
۴۴۰,۰۰۰ ریال
۴۱۸,۰۰۰ ریال

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

کتاب روانشناسی پرورشی نوین

کتاب روانشناسی پرورشی نوین
۴۷۰,۰۰۰ ریال
۴۴۶,۵۰۰ ریال