مرتب سازی براساس

کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال

کتاب نظریه های سازمان دولتی

کتاب نظریه های سازمان دولتی
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت دولتی نوین

کتاب مدیریت دولتی نوین
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت عمومی

کتاب مدیریت عمومی
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت

کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال