مرتب سازی براساس

کتاب نظریه نظم در بی نظمی و مدیریت

کتاب نظریه نظم در بی نظمی و مدیریت
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران

کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

کتاب نظریه سازمان ها جلد دوم

کتاب نظریه سازمان ها جلد دوم
۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۵۶,۷۵۰ ریال

کتاب روش شناسی نظریه پردازی

کتاب روش شناسی نظریه پردازی
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت تحول در سازمان

کتاب مدیریت تحول در سازمان
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب نظریه های سازمان دولتی

کتاب نظریه های سازمان دولتی
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب نظریه سازمان ها جلد اول

کتاب نظریه سازمان ها جلد اول
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت

کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

کتاب نظریه های فرآیند خط مشی عمومی

کتاب نظریه های فرآیند خط مشی عمومی
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

نظریه سازمان

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

نظریه سازمان

۴۳۰,۰۰۰ ریال
۴۰۸,۵۰۰ ریال