مرتب سازی براساس

کتاب مدیریت بازاریابی

کتاب مدیریت بازاریابی
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

اصول و مدیریت بازاریابی خدمات

۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

اصول بازاریابی جلد دوم

۴۲۰,۰۰۰ ریال
۳۹۹,۰۰۰ ریال

کتاب اصول بازاریابی

کتاب اصول بازاریابی
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

اصول بازاریابی جلد اول

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت بازاریابی

کتاب مدیریت بازاریابی
۶۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۷,۵۰۰ ریال