مشاوره، فنون و روشهای آن

اصولا تفهیم و تفاهم بر سر مفاهیم و مباحث، در هر زمینه ای مبنای ارتباطات صحیح و منطقی در آن زمینه به حساب می آید. اینکه باید دانست مفهوم مشاوره چیست؟ و با مفاهیم مشابه دیگر چه تفاوت هایی دارد، کاملا بدیهی و روشن است و پیش از آنکه خود را بر سر مفاهیم درگیر اختلاف نظر کنیم، باید بر مفاهیم عمومی و مورد اتفاق همه توقف کنیم و از برداشت های خاص پرهیز نماییم.

می‌خواهیم به موفقیت برسیم اما همواره به همراه چند بهانه، زندگی را به کام خودمان و دیگران تلخ می‌کنیم. خیلی از ما زندگی‌مان پر از چالش است و مُدام با خودمان افسوس و اگر داریم.

اما واقعاً چه چیزی ما را به ورطه تأسف می‌کشاند؟ آیا چیزی غیر از خودمان در این مسئله دخیلی است!؟ ما جواب این سوال را در اختیارتان قرا می‌دهیم؛

۵ بهانه وجود دارد که زندگی‌مان را به باد می‌دهد را می‌توانیم کشف کنیم و به آن غلبه کنیم: