کتاب اقتصاد مهندسی

کتاب اقتصاد مهندسی
ریال۲۵۰,۰۰۰,

اقتصاد مهندسی

ریال۲۱,۰۰۰,

تحقیق در عملیات ۲

کتاب تحقیق در عملیات 2
ریال۲۵۰,۰۰۰,

کنترل کیفیت آماری

ریال۳۰۰,۰۰۰,

تحقیق در عملیات ۱

کتاب تحقیق در عملیات 1
ریال۳۰۰,۰۰۰,

صفحه‌ها