تحقیق در عملیات ۲

کتاب تحقیق در عملیات 2
ریال۲۵۰,۰۰۰,

کنترل کیفیت آماری

ریال۳۰۰,۰۰۰,

دانش مسائل روز

ریال۳۵,۰۰۰,

تحقیق در عملیات ۱

کتاب تحقیق در عملیات 1
ریال۳۰۰,۰۰۰,

مدیریت مالی

ریال۳۳۰,۰۰۰,

تئوری های مدیریت

کتاب تئوری های مدیریت
ریال۴۰۰,۰۰۰,

صفحه‌ها