شیمی آلی ۱و۲و۳

ریال۵۴۰,۰۰۰,

ترمودینامیک

ریال۳۹۰,۰۰۰,

دینامیک

ریال۲۵۰,۰۰۰,

علم مواد

ریال۲۱۰,۰۰۰,

مهندسی نرم افزار

ریال۲۵۰,۰۰۰,

شبکه های کامپیوتری

ریال۳۰۰,۰۰۰,

شیمی فیزیک

ریال۲۶۰,۰۰۰,

ریاضیات مهندسی

ریال۵۲۰,۰۰۰,

ساختمان داده ها

ریال۲۲۰,۰۰۰,

الکترونیک ۱و۲

ریال۴۳۰,۰۰۰,

سیستم های کنترل خطی

ریال۳۸۰,۰۰۰,

قالب پرس

ریال۱۲۵,۰۰۰,

صفحه‌ها